Poradnik przydatny w pracy

Myślę, że warto dzielić się wiedzą z własnej praktyki , jak również tym co znajdziemy w internecie . Na początek : http://damy-rade.info/poradnik-filmowy/

Potrzebujesz darmowej porady lub wsparcia innych Opiekunek ? Nie zwlekaj - dołacz do nas !!!

Reklama

Poradnik dla Opiekunki - aktualne tematy :

#1 2015-08-03 09:53:19

jakniew
Member
Zarejestrowany: 2012-03-09
Posty: 1829

Poradnik przydatny w pracy

Myślę, że warto dzielić się wiedzą z własnej praktyki , jak również tym co znajdziemy w internecie .
Na początek :

http://damy-rade.info/poradnik-filmowy/

Offline

 

#2 2015-08-23 21:49:26

jakniew
Member
Zarejestrowany: 2012-03-09
Posty: 1829

Re: Poradnik przydatny w pracy

Wątpliwe zapisy w umowach z klientami

Polskie agencje opieki domowej starające się o pozyskanie klientów z Niemiec – przykładowo przez współpracę z niemieckimi pośrednikami lub ofertę na stronie internetowej – kierują swe usługi celowo na rynek niemiecki. W tym przypadku stosunek prawny między agencją a klientem konsumentem podlega przepisom prawa niemieckiego i jurysdykcji sądów niemieckich. Wszystkie zapisy umowne ograniczające te prawa klienta są nieważne.

Zapisy o karach umownych w przypadku przejęcia opiekunki przez klienta są również w większości przypadków nieważne. Po pierwsze kwota kary umownej musi pozostawać w rozsądnym stosunku do interesu gospodarczego agencji związanego ze świadczeniem danej usługi, nie może być kilku- czy nawet kilkunastokrotnie wyższa niż zarobki, które agencja utraci przez przejęcie opiekunki przez klienta. Stała kara umowna w wysokości przykładowo 20.000 EUR będzie z tego względu z dużym prawdopodobieństwem nieważna. Po drugie jeżeli przyjmiemy, że mamy do czynienia z pracą tymczasową, musimy przestrzegać przepisów i orzecznictwa regulujących dopuszczalność kar umownych w przypadku przejęcia pracownika tymczasowego. Dopuszczalna w tym zakresie jest jedynie prowizja uwzględniająca zarówno zarobki pracownik tymczasowego jak i jego staż pracy przed przejęciem w gospodarstwie domowym klienta. Po upływie okresu 12 miesięcy pracy u danego klienta nie przysługuje już żadna prowizja.

Wszystko o prawie możecie przeczytać tutaj:  http://prawoniemieckie.pl/2015/01/31/wy … kie-firmy/

Offline

 

#3 2015-08-24 06:47:48

copyfield
Member
Od: Mława - Malbork
Zarejestrowany: 2013-06-12
Posty: 1659

Re: Poradnik przydatny w pracy

Hmmm. Zawsze się naśmiewam z tych kar umownych. Traktuje to na zasadzie "papier przyjmie wszystko" Oprócz PR24 króluje w nich Atermina ze Słowacji. Nie podpisuje takich umów. Jakniew ma racje większość zapisów w tych karach  - to o kant d....y można se rozbić.
Po prostu są niezgodne z prawem pracy i ogólnie prawem obowiązującym w DE. No cóż pisać każdy może.......a nóż ktoś da się nastraszyć

Offline

 

#4 2015-08-24 09:20:51

jakniew
Member
Zarejestrowany: 2012-03-09
Posty: 1829

Re: Poradnik przydatny w pracy

copyfield napisał:

Hmmm. Zawsze się naśmiewam z tych kar umownych. Traktuje to na zasadzie "papier przyjmie wszystko" Oprócz PR24 króluje w nich Atermina ze Słowacji. Nie podpisuje takich umów. Jakniew ma racje większość zapisów w tych karach  - to o kant d....y można se rozbić.
Po prostu są niezgodne z prawem pracy i ogólnie prawem obowiązującym w DE. No cóż pisać każdy może.......a nóż ktoś da się nastraszyć

Oj, dają się dają nastraszyć. Poza tym jest inna strona medalu, że agencje czy inne tego rodzaju firmy, firemki uzurpowali sobie prawo ściaganie kar bezpośrednio z wypłat.

Offline

 

#5 2015-09-01 14:53:56

kajka91
Member
Zarejestrowany: 2014-09-30
Posty: 39

Re: Poradnik przydatny w pracy

A czy jest jakaś możliwość odwołania się od przyznanej kary umownej inną drogą niż w sądzie?

Offline

 

#6 2015-09-01 15:19:18

Mariaa
Member
Zarejestrowany: 2014-09-01
Posty: 18

Re: Poradnik przydatny w pracy

Myślę że najprostszą metodą będzie rozmowa, potem wysłanie pism, a jak to nie pomoże, to pójść porozmawiać w Państwowej Inspekcji Pracy, lub u rzecznika praw obywatelskich- ale to już w ostateczności. Zawsze trzeba starać się łagodzić konflikty, a jak się nie da- to czytać umowę, a potem domagać się swojego!

Offline

 

#7 2015-09-01 22:26:51

ava
Member
Zarejestrowany: 2014-07-09
Posty: 295

Re: Poradnik przydatny w pracy

Wymiar czasu pracy i odpoczynku w prawie Unii Europejskiej


Państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie czasu pracy związane są zasadami wyrażonymi w art.31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003r., s.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ … mp;from=PL

A tu dla Niemców, którzy uważają że dostali robota 24/7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ … mp;from=PL

Offline

 

#8 2015-09-02 12:44:39

Mariaa
Member
Zarejestrowany: 2014-09-01
Posty: 18

Re: Poradnik przydatny w pracy

I wszystko jasne, dzięki.

Offline

 

#9 2015-09-30 22:43:35

ava
Member
Zarejestrowany: 2014-07-09
Posty: 295

Re: Poradnik przydatny w pracy

Osoby wykonujące obowiązki na innej podstawie niż stosunek pracy zasadniczo nie korzystają z uprawnień, jakie przewidują przepisy prawa pracy. Jest jednak WYJĄTEK. Dotyczy on przepisów z zakresu ochrony zdrowia i życia, które w zakresie określonym w Kodeksie Pracy mają zastosowanie także do osób świadczących pracę NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ STOSUNEK PRACY.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ … mp;from=PL
Kodeks Pracy.

Art. 207.
§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711§ 2.
§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę  zmieniające się warunki wykonywania pracy,
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i
chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach
podejmowanych działań profilaktycznych,
6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§21
Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
§ 3.
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Art. 304.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ STOSUNEK PRACY W ZAKŁADZIE PRACY LUB W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ PRACODAWCĘ, A TAKŻE OSOBOM PROWADZĄCYM W ZAKŁADZIE PRACY LUB W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ PRACODAWCĘ NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
§ 2

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
1) na innej podstawie niż stosunek pracy,
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (z późniejszymi  zmianami)

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 12 kg - przy pracy stałej,
2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
1) 8 kg - przy pracy stałej,
2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,
3) 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:

2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,
1% - przy pracach wymienionych w pkt 3.
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

Offline

 

#10 2015-09-30 22:56:51

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

Do bani z tymi rozporządzeniami.
Nie bać się !
Żadne tam kary i zapisy bo wszystko to bazuje na strachu opiekunek i potwierdzeniu nieprawdy agencji.
Praca 24 w DE jest nielegalna i tyle.
I da się to udowodnić i udokumentować.


Wsio na temat.

Offline

 

#11 2015-09-30 23:19:04

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

Jak sa problemy to telefon do ZOLL i łamaną niemczyzną HILFE a potem ich versteche nicht ...spoko mają obowiązek dostarczyć tłumacza !
A potem naświetlić problem i tyle.
Spoko najpierw przyjeżdża POLIZEI i na widok tego radiowozu wszystkie problemy są jasne jak poranek 20go lipca.

Offline

 

#12 2015-09-30 23:22:42

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

Agencja deleguje jako co ?
Pomoc domowa oczywiście.
Gdzie zameldowana ?
Nigdzie oczywiście.
Co pomoc domowa robi tu 24 ?
Dobre pytanie smile
Gewerba to jeszcze większe szajse bo odpowiedzialnośc spada na osobę co ją założyła.

Offline

 

#13 2015-09-30 23:23:10

maja35
Member
Zarejestrowany: 2014-09-05
Posty: 122

Re: Poradnik przydatny w pracy

mobilna napisał:

Jak sa problemy to telefon do ZOLL i łamaną niemczyzną HILFE a potem ich versteche nicht ...spoko mają obowiązek dostarczyć tłumacza !
A potem naświetlić problem i tyle.
Spoko najpierw przyjeżdża POLIZEI i na widok tego radiowozu wszystkie problemy są jasne jak poranek 20go lipca.

mobilna jestes tu od wczoraj i wytworzyłaś taką ilosc postów   no no

Offline

 

#14 2015-09-30 23:33:15

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

A co ? Przeszkadza ?
Czy coś nie pasuje ?
Gdzie rozmijam się z prawdą ?
Przypadkowo trafiłam na to forum i dziele się wiadomościami.

Offline

 

#15 2015-09-30 23:34:16

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

maja, a tobie nie na rączkę moje rady ?

Offline

 

#16 2015-09-30 23:35:48

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

Bo takie rady to mogą być nie na rączkę agentom agencji.
Czy sie myle ?

Offline

 

#17 2015-09-30 23:47:37

maja35
Member
Zarejestrowany: 2014-09-05
Posty: 122

Re: Poradnik przydatny w pracy

mobilna napisał:

Bo takie rady to mogą być nie na rączkę agentom agencji.
Czy sie myle ?

śmiech na sali, pisz sobie kobieto nawet sto

Offline

 

#18 2015-12-31 16:48:09

ava
Member
Zarejestrowany: 2014-07-09
Posty: 295

Re: Poradnik przydatny w pracy

mobilna napisał:

Do bani z tymi rozporządzeniami.
Nie bać się !
Żadne tam kary i zapisy bo wszystko to bazuje na strachu opiekunek i potwierdzeniu nieprawdy agencji.
Praca 24 w DE jest nielegalna i tyle.
I da się to udowodnić i udokumentować.


Wsio na temat.

Do bani z przepisami które chronią nasze zdrowie i życie ? Pogratulować podejścia sad

Ostatnio edytowany przez ava (2015-12-31 16:48:34)

Offline

 

#19 2015-12-31 17:07:47

mobilna
Member
Zarejestrowany: 2015-09-29
Posty: 1776

Re: Poradnik przydatny w pracy

A czego ty mi gratulujesz ? Poswięc chwilkę czasu i poczytaj co ja tu pisze.
Co ci po kodeksie pracy ? Zacytujesz go tu pracodawcom ?
Cytuj i mozesz się pakować.
Prawda jest taka że to wolna amerykanka i sama musisz zadbać o swoje zdrowie.

Niech się zgłoszą te którym tu jakieś zapisy w pseudo-umowach pomogły.
Powiedz o zapisach dziewczynom co wstaja 5x w nocy.
Wszystkie zapisy w umowach służą ochronie agencji.
Czytaj ze zrozumieniem.

Offline

 

#20 2016-01-16 23:07:09

ava
Member
Zarejestrowany: 2014-07-09
Posty: 295

Re: Poradnik przydatny w pracy

Wklejam, coby nam nie zarzucano, że nieogarnięci jesteśmy big_smile


§ 20
Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des Mindestlohns
Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns
nach § 1 Absatz 2 spätestens zu dem in § 2 Absatz 1Satz 1 Nummer 2 genannten Zeitpunkt zu
zahlen.


§ 20
Obowiązki pracodawcy do zapłaty minimalnego wynagrodzenia
Pracodawcy z siedzibą w kraju lub zagranicą są zobowiązani, płacić ich zatrudnionym w kraju
pracobiorcom wynagrodzenie za pracę przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia
zgodnie z § 1 ust. 2 najpóźniej w momencie wymienionym w § 2 ust. 1 zdanie 1 Nr. 2.

http://jazdaprawna.pl/wp-content/upload … czenie.pdf

Offline

 

Reklama

Podobne tematy :

Nowy praktyczny blog o pracy opiekunki w Niemczech - Witam, tym razem ja zapraszam na mój blog o pracy jako opiekunka osób starszych i asystent osoby niepełnosprawnej w Niemczech http://nieocenioneopiekunki...

Odpowiedzialnosc cywilna za szkody wyrzadzone podczas pracy - Jak moge sie ubezpieczyc wl od odpowiedzialnosci cywilnej?

CZY MASZ WŁASNĄ METODĘ RELAKSU I ODPOCZYKU PO PRACY? - Większość z nas już wie jak wygląda praca opiekunki. Na ogół jest dość mocno wyczerpująca psychicznie i fizycznie...

Opiekunka jako forma pracy dorywczej w Polsce - Opieka nad osobami starszymi współcześnie nadal traktowana jest jako opcja zatrudnienia pełniona głównie poza granicami naszego kraju...

Poszukuję oferty pracy dla Mamy - Dobry wieczór, Poszukuję pracy dla Mamy. Zna język niemiecki komunikatywnie. Obecnie przebywa na terenie Niemiec, jednak oferta pracy na która się zgodziła jest bardzo zła, dlatego szuka innej oferty...

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

Polityka Prywatności i Polityka Cookies